terug

Aanpak wateroverlast in Twekkelerveld

Wat is de oorzaak van deze overlast?
Een belangrijke oorzaak van de wateroverlast is de ligging van Enschede op een stuwwal, waardoor er veel hoogteverschil is in de stad. Daarnaast waren er in het verleden veel beken die het water konden afvoeren. Deze zijn in de loop van de tijd grotendeels verdwenen. Ook is er door de forse uitbreiding van de stad veel verharding bijgekomen, zoals gebouwen, wegen, trottoirs en steeds vaker betegelde tuinen.

Waar staan we nu?
Alle technische uitgangspunten zijn uitgezocht. Zodra we duidelijkheid hebben hoe we u bij het ontwerp kunnen betrekken, komen we er bij u op terug. We zijn hierover in gesprek met het Bewonersplatform. 

Wat gaan we doen?
De gemeenteraad heeft het gemeentelijke rioleringsplan vastgesteld. Dit is een plan waar in staat op welke plekken in Enschede de wateroverlast het grootst is en waar we de problemen aan gaan pakken. Een van die plekken is Twekkelerveld. In Twekkelerveld willen we drie dingen doen:
1. We leggen extra rioleringen aan voor de afvoer van schoon water;
2. Door de wijk leggen we, samen met het Waterschap, een beek aan die het water afvoert naar het kanaal;
3. We leggen bergingsplekken aan waar het water bij heftige buien wat langer wordt vastgehouden, zodat het geleidelijk in het kanaal terecht komt. 

Is dit allemaal voldoende?
Een belangrijke oorzaak van de wateroverlast is de hoeveelheid verhard oppervlak. Naast wateroverlast en droogte zorgt dit er voor dat het zomers erg warm wordt in grote delen van Twekkelerveld. Dit noemen we “hitte-stress”. Om dit aan te pakken voeren we tot nu toe vooral maatregelen uit in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de Stadsbeek in Pathmos/Stadsveld en met de Groene Linie Oldenzaalsestraat. En straks ook maatregelen in Twekkelerveld. Bijna 70% van het verhard oppervlak op ligt particulier terrein (huizen, schuurtjes,
betegelde tuinen etc.). Daarom is het noodzakelijk dat er naast maatregelen in de openbare ruimte ook maatregelen worden getroffen op particulier terrein. Want alleen zo kunnen we ons voorbereiden op extremere regenval, meer droogte en hittestress.